Sverre Fjellheim

Sverre Fjellheim

Sverre Fjellheim, født 30.12.1937, har arbeidet med dokumentasjon, forskning og formidling av sørsamisk kultur og historie i mer enn 30 år. Fra 1977 var han ansatt som forsker ved Nordisk samisk institutt Kautokeino, der han i tre år arbeidet med dokumentasjon av arealbruk og tekniske inngrep i samiske reindriftsområder.

Fra 1980 og fram til 1991 var han ansatt som konservator og daglig leder ved Saemien sijte, sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa, der han bl.a. initierte og ledet et større prosjekt med registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner innafor hele det sørsamiske området. Fjellheim var ansatt ved Tromsø Museum og senere hos Riksantikvaren fra 1991 til 1996 for å bygge opp og lede et kontor på Snåsa for sørsamisk kulturminneforvaltning. I 1996 ble ansvaret for forvaltning og vern av samiske kulturminner overført til Sametinget. Fra da av ble Fjellheim ansatt som førstekonsulent ved Sametingets kulturminnevernavdeling på Snåsa, der han ble til oppnådd pensjonsalder i 2002. Han har skrevet flere bøker og en rekke artikler om samisk kultur og historie, og initierte og redigerte bokserien Åarjel-saemieh, Samer i Sør i flere år. Han ga i 1999 ut boka Samer i Rørostraktene.

Sverre kan nås på epost: sverre(at)fjellheim.tv

Gåebrien sijte

ISBN nr: 978-82-999028-1-6

Sverre Fjellheim utga i 2012 sin bok "Gåebrien sijte - en sameby i Rørostraktene". Du får tak i den ved å henvende deg til forfatteren direkte: sverre(a)fjellheim.tv

Boka er også tilgjengelig som ebok via Apple Books:

Gåebrien sijte - en sameby i Rørostraktene

Boka er også tilgjengelig som ebok via Google Play:


Gåebrien sijte på Google Play